Tổ chức lớp học

Năm học 2013 -2014, toàn trường có 23 lớp, chia làm 4 khối: Khối 6: 06 lớp, Khối 7: 06 lớp, Khối 8: 6 lớp, Khối 9: 05 lớp. Tổng số: ... học sinh, trong đó, nam: .... học sinh, nữ: ... học sinh. Phần lớn học sinh cư trú tại các phường ....

xem thêm

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ CB, GV, NV NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ CB, GV, NV NHÀ TRƯỜNG  NĂM HỌC 2018-2019

xem thêm